Klub Poszukiwaczy Przygód

 

 


Opiekę wychowawczo-dydaktyczną sprawują

Dorota Sadkowska — kierownik świetlicy
Oliwia Bil — nauczyciel wychowawca
Agnieszka Cieślarczyk — nauczyciel wychowawca
Marianna Grudziecka — nauczyciel wychowawca
Dorota Janczak — nauczyciel wychowawca
Katarzyna Staniszewska — nauczyciel wychowawca
Magdalena Stefańska — nauczyciel wychowawca
Izabela Wiczanowska-Dowgiałło — nauczyciel wychowawca


 

Regulamin świetlicy

      Świetlica w naszej szkole jest czynna w godzinach 06.30-17.00. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie z klas 0-III, których obydwoje rodziców pracuje. Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez rodzica/opiekuna wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Świetlica zajmuje dwa pomieszczenia na drugim piętrze. Celem naszego istnienia jest zapewnienie opieki dzieciom rodziców pracujących przed i po zajęciach lekcyjnych.

       Tworzymy warunki do bezpiecznej nauki, zabawy, relaksu i wypoczynku. Umożliwiamy odrabianie prac domowych i zjedzenie posiłku.
       W świetlicy odbywają się zajęcia wg następujących rodzajów działalności:
— zajęcia czytelnicze wzbogacające posiadane wiadomości,
— rozwijające umiejętności manualne (układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, modelowanie),

— zajęcia umuzykalniające, gry i zabawy ruchowe,
— zajęcia o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, programy i filmy edukacyjne. Ważne jest dla nas również rozwijanie zdolności komunikacji interpersonalnej między dziećmi, współdziałania i współpracy w grupie.
      Dysponujemy dużą ilością gier planszowych, układanek, zabawek, gier edukacyjnych. Posiadamy także sprzęt sportowy z którego korzystamy tak w świetlicy jak i na podwórku.
 

Procedury obowiązujące w świetlicy

Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy do godz. 17.00.
Dotyczy pracowników świetlicy.

1. Kierownik świetlicy lub wychowawca telefonuje do rodzica (prawnego opiekuna) lub osoby wskazanej w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy SP nr 6 z przypomnieniem, że minął czas pracy świetlicy.
2. Na prośbę rodziców dziecko czeka na nich do godz. 18.00 w dyżurce woźnych szkoły.
3. Po godz. 1800 dziecko zostaje przewiezione przez policję lub szkołę do placówki interwencyjnej.
4. W przypadku, gdy kierownik świetlicy lub wychowawca nie może nawiązać kontaktu z rodzicami lub osobą wskazaną w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy SP nr 6 do godz. 17.15, dziecko zostaje przewiezione przez policję lub szkołę do placówki interwencyjnej.

Postępowanie w przypadku podejrzenia, że osoba zgłaszająca się po dziecko jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Dotyczy pracowników świetlicy.
1. Dziecko nie zostaje oddane pod opiekę takiej osobie.
2. Kierownik świetlicy lub wychowawca telefonuje do rodzica (prawnego opiekuna) lub osoby wskazanej w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy SP nr 6 z informacją o zaistniałej sytuacji.
3. W przypadku, gdy żadna z tych osób nie odbiera dziecka, zostaje ono przewiezione przez policję lub szkołę do placówki interwencyjnej.

 

Prawa i obowiązki ucznia
 Wychowanek świetlicy ma prawo do:

 

właściwie zorganizowanych zajęć,

 

— życzliwego traktowania,
  — swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
  — opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć,
  — poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
 
 Wychowanek jest zobowiązany do:
  — przestrzegania regulaminu świetlicy,
  — przestrzegania zasad współżycia w grupie,
  — pomagania słabszym,
  — dbałości o ład i porządek,
  — poszanowania pomocy dydaktycznych, zabawek, środków audiowizualnych
  znajdujących się w pomieszczeniach świetlicy,
  — kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej i świetlicy,
  — przestrzegania zasad kultury zdrowotnej i higieny osobistej.
 

 

Organizacja pracy świetlicy

1.

 Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.

2.

 Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.

3.

 Liczba wychowanków w grupie wynosi do 25 osób.

4.

 Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne
 w szkole, w czasie rekolekcji oraz w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

5.

 Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków
 i rodziców/opiekunów, ale nie wcześniej niż od 6.30 i nie dłużej niż do 17.00.

6.

 Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego Programu Rozwoju Szkoły,
 rocznego planu pracy świetlicy oraz dziennego rozkładu zajęć.
 

 

Ramowy rozkład zajęć

6.30-8.00 —  Schodzenie się dzieci do świetlicy, zajęcia dowolne, zajęcia
    opiekuńczo-higieniczne, porządkowe, samoobsługowe.
8.00-9.00 —  Pomoc dzieciom w nauce, zabawy indywidualne.
9.00-10.00 —  Zajęcia programowe związane z hasłem tygodnia.
10.00-11.00 —  Gry edukacyjne, zręcznościowe, zabawy konstrukcyjne.
11.00-11.30 —  Przygotowanie do obiadu (mycie rąk).
11.30-12.00 —  Drugie śniadanie, obiad — pomoc najmłodszym dzieciom.
12.00-13.00 —  Odpoczynek poobiedni, zajęcia relaksacyjne, zabawy dowolne.
13.00-14.00 —  Zajęcia programowe związane z hasłem tygodnia.
14.00-15.00 —  Odrabianie pracy domowej.
15.00-16.00 —  Zabawy ruchowe na boisku, gry zespołowe, spacery.
16.00-17.00 —  Zajęcia dowolne, oglądanie filmów w TV, porządkowanie sal,
    rozchodzenie się dzieci do domu.
 

 

Regulamin konkursów dla dzieci korzystających z opieki świetlicy
przy SP6 w Gdyni

1.

 W bieżącym roku szkolnym zaplanowano w świetlicy wiele konkursów (po dwa lub trzy w miesiącu).

2.

 Celem organizowanych konkursów jest:
  • rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • utrwalenie i poszerzenie zdobytej wiedzy,
  • motywowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych,
  • kształtowanie wrażliwości,
  • rozwój kreatywności,
  • doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania,
  • wdrażanie do zdrowej rywalizacji,
  • zaspokajanie potrzeby akceptacji.

3.

 W konkursach mogą brać udział wszyscy uczniowie klas I-III, uczestniczący w zajęciach świetlicowych.

4.

 Konkursy mogą być podsumowaniem tematyki tygodnia, lub ogłoszone wcześniej, stanowić odrębną
 formę zajęć świetlicowych. 

5.

 Prace konkursowe zbiera wychowawca prowadzący i ocenia je. 

6.

 Prace są prezentowane na gazetkach w świetlicy.  

7.

 Laureaci konkursów są nagradzani w zależności od możliwości, nagrodą rzeczową lub w innej,
 podanej przez prowadzącego formie. 
   

   

Gdynia 2014

Stronę opracowała: Agnieszka Cieślarczyk

e-mail: swietlica_sp6@wp.eu